Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ  

Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique

NL FR De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ twitter De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ facebook

Leden log-in

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord
 

Fonds voor bestaanszekerheid

Fondsen voor bestaanszekerheid zijn rechtspersonen, die op vrij initiatief van de sociale partners in een bedrijfstak worden opgericht door middel van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, om met de geïnde werkgeversbijdragen taken van sociaal nut te vervullen, en die autonoom en paritair beheerd worden door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de betrokken bedrijfstak.

De belangrijkste aspecten met betrekking tot de werking van de Fondsen voor bestaanszekerheid (oprichting, vaststelling statuten, statutenwijziging, vaststelling van de voordelen en van de werkgeversbijdragen,…) moeten worden vastgelegd in CAO's, die door de Koning algemeen verbindend worden verklaard.

Deze fondsen hebben als doel:

 • het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen;
 • het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren;
 • het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.

De voordelen die door deze sectorale fondsen worden toegekend, verschillen van sector tot sector.
De financiering van de fondsen voor bestaanszekerheid gebeurt door bijdragen, te betalen door de werkgevers die vallen onder de statuten van het fonds. De inning van de bijdragen kan rechtstreeks gebeuren door het fonds zelf of via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Wie neemt het initiatief om Fondsen voor bestaanszekerheid op te richten?
Fondsen voor bestaanszekerheid zijn het resultaat van het collectief overleg tussen de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties in de paritaire comités en subcomités. Zij worden op vrij initiatief van de sociale partners opgericht in bepaalde bedrijfstakken om aan de werknemers bepaalde voordelen toe te kennen.

Hoe worden Fondsen voor bestaanszekerheid opgericht?
Fondsen voor bestaanszekerheid worden opgericht in paritaire comités of subcomités, bij middel van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Genieten de Fondsen voor bestaanszekerheid rechtspersoonlijkheid?
Fondsen voor bestaanszekerheid zijn geen feitelijke verenigingen. Krachtens de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid genieten zij immers rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen dus als zodanig rechten en verplichtingen hebben.
De Nationale Arbeidsraad is van oordeel dat de Fondsen voor bestaanszekerheid niet als sociale openbare diensten mogen beschouwd worden. Zij zijn louter privaatrechtelijke initiatieven. De wetgever heeft de fondsen immers niet zelf opgericht, zoals dit het geval is met de openbare instellingen van sociale zekerheid, maar heeft er zich toe beperkt voor de fondsen een wettelijk kader te creëren, waarbinnen zij hun activiteiten kunnen organiseren.

Wat zijn de opdrachten van de Fondsen voor bestaanszekerheid?
Overeenkomstig de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid kunnen paritaire comités en subcomités Fondsen voor bestaanszekerheid oprichten met het oog op het vervullen van drie bepaalde taken:
1. het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen.
2. het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren.
3. het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.

De aard, de omvang en de toekenningsvoorwaarden van al deze voordelen worden in dezelfde vormen bepaald als die voor de oprichting van het fonds, dus in de vorm van een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Naast de drie voormelde taken moet ook rekening gehouden worden met andere taken van sociaal nut, die de fondsen op zich kunnen nemen, meer bepaald in het kader van:

 • de verplichtingen die inzake opleiding en werkgelegenheid door de overheid aan de werkgevers worden opgelegd, bijvoorbeeld ten bate van de risicogroepen.
 • regelgeving die het mogelijk maakt dat de verplichtingen van de werkgever kunnen overgenomen worden door een fonds voor bestaanszekerheid. Zo bijvoorbeeld worden het gewaarborgd loon waarin wordt voorzien in bepaalde gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst, het loon voor feestdagen en de aanvullende vergoeding bij brugpensioen, die alle normaal door de werkgever verschuldigd zijn, in bepaalde bedrijfstakken gecollectiviseerd en ten laste gelegd van het fonds voor bestaanszekerheid.
 • de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen die de mogelijkheid voorziet dat een fonds voor bestaanszekerheid kan aangeduid worden als inrichter van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel of als uitvoerder van de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Welke voordelen kennen de Fondsen voor bestaanszekerheid toe?
De voordelen die door de Fondsen worden toegekend, verschillen van sector tot sector.
De Fondsen voor bestaanszekerheid bieden momenteel een heel verscheiden gamma van activiteiten, prestaties en voordelen aan:

 • aanvullende werkloosheidsuitkeringen
 • aanvullende uitkeringen wegens ziekte of ongeval
 • bijkomend vakantiegeld
 • syndicale premie
 • eindejaarspremie
 • conventioneel voltijds of halftijds brugpensioen
 • maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling
 • initiatieven voor opleiding en/of tewerkstelling ten voordele van risicogroepen
 • outplacement
 • beroepsvorming
 • syndicale vorming
 • aanvullende sectorpensioenen
 • hospitalisatieverzekering enz… 

Hoe worden de Fondsen voor bestaanszekerheid gefinancierd?
De Fondsen worden gefinancierd met privé-gelden, namelijk met werkgeversbijdragen die autonoom worden afgesproken in een algemeen verbindend te verklaren collectieve arbeidsovereenkomst. Het is inderdaad belangrijk te onthouden dat de Fondsen voor bestaanszekerheid (in beginsel) niet met gemeenschapsgelden worden gefinancierd.
De inning van de werkgeversbijdragen kan door het fonds zelf gebeuren of via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die dan vergoed wordt voor deze dienstverlening.
De vordering tegen een werkgever wegens het niet betalen van de bijdrage verjaart na drie jaar vanaf de datum waarop de bijdrage eisbaar wordt.
Het niet betalen van de bijdrage is een misdrijf.

Hoe worden de Fondsen voor bestaanszekerheid beheerd?
De Fondsen voor bestaanszekerheid worden autonoom en paritair beheerd door de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers overeenkomstig de statuten van de Fondsen die vastgelegd worden door het betrokken paritair comité en die algemeen bindend worden verklaard door een koninklijk besluit in de vormen bepaald bij de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Welk is het gevolg voor de rechthebbende wanneer de werkgever zijn bijdrage niet betaalt aan het fonds?
Geen. De wet bepaalt duidelijk dat de uitkering aan de rechthebbende in geen geval afhankelijk mag afhankelijk gesteld worden van de betaling van de werkgeversbijdrage.

Mogen Fondsen voor bestaanszekerheid op de toegekende voordelen “administratiekosten” afhouden ten laste van de rechthebbende?
Neen. De Fondsen voor bestaanszekerheid moeten waarborgen dat de voordelen die zij toekennen kosteloos zijn voor de rechthebbenden. Geen enkele kost mag op enigerwijze ten laste van de rechthebbende worden gelegd. De wet voorziet in strafsancties voor de Fondsen voor bestaanszekerheid en hun beheerders die het beginsel van de kosteloosheid van de toegekende voordelen overtreden.
Elke afhouding ten laste van de rechthebbende voor dekking van “administratiekosten” (dossierkosten, kosten van uitkering,…) is strijdig met het beginsel van de kosteloosheid van de voordelen toegekend door een Fonds voor bestaanszekerheid. De kosten van uitkering van de prestaties mogen niet ten laste van de rechthebbenden worden gelegd. Deze kosten zijn immers bestuurskosten die gedekt worden met het deel van de ontvangsten dat elk jaar door het beheersorgaan wordt bepaald.

Wie houdt toezicht op de naleving van de wet en de uitvoeringsbesluiten?
De ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid en haar uitvoeringsbesluiten. Zij kunnen, bijvoorbeeld, tussenkomen bij een fonds voor bestaanszekerheid om de rechten van een benadeelde werknemer te beschermen of een werkgever aanmanen de bijdragen, bestemd voor de financiering van de voordelen, te betalen aan het fonds voor bestaanszekerheid.
Wie is bevoegd in geval van geschillen?
De arbeidsrechtbank doet uitspraak over de geschillen omtrent rechten en verplichtingen die uit de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid voortvloeien, bijvoorbeeld omtrent de betaling van de bijdragen die een werkgever aan een fonds verschuldigd is.

Regelgevende teksten
Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid (BS, 07.02.1958)
Koninklijk Besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid (BS, 10.02.1999)
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid (BS, 09.11.1999)
Koninklijk besluit van 16 december 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid en de uitvoeringsbesluiten ervan (BS, 29.01.2009)


Fonds voor Bestaanszekerheid - U geniet van....
Share
06/09/2020  ANNULATIE CONGRES 24/10/2020
05/04/2020  Coronavirus - technische werkloosheid ?
25/03/2020  CORONA
01/01/2020  LIDMAATSCHAP 2020
01/01/2020  BRUGDAGEN 2020-2021-2022
Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽKoninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique