CPNUE

Op 09 april 2011 werd de oprichtingsakte ondertekend van de
Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne afgekort CPNUE

Het idee voor deze Europese vereniging is ontstaan in de geest van onze nationale secretaris, de heer Ludwig Rasschaert, tijdens ons Congres van het jaar 2005. Op dit ogenblik mochten wij, naast de traditionele delegaties uit Nederland en Frankrijk, voor de eerste keer een delegatie uit Duitsland ontvangen.

In eerste instantie was het de bedoeling:

  • de collega’s van alle Europese landen met het Latijns notariaat, te leren kennen;
  • Hun wensen en moeilijkheden te leren kennen;
  • Hun manier van werken;
  • Hun relaties met de notarissen;
  • Hun sociale verworvenheden;
  • Enz.

5 jaar later, op ons congres te Anhée, mochten wij naast de delegaties van Duitsland, Frankrijk en Nederland, ook delegaties ontvangen uit Italië en Spanje.

En thans, na enkele vergaderingen

  • op 01 november 2007 te Rotterdam (Nederland);
  • op 16 oktober 2009 te Gétari (Frankrijk);
  • op 07 mei 2010 te Anhée (België);
  • op 20 november 2010 te Torino (Italië)

konden we de onderhandelingen afronden.

Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne

Het stelt 5 volumes voor, één voor elk stichtend land, concentrisch geplaatst, om de idee te benadrukken van een confederatie van notarispersoneel.

In het midden daarvan, als een link, bevindt zich het symbool van Europa, dewelke het werkgebied van de confederatie moet benadrukken. Een logo die de openbaarheid en samenwerking van deze confederatie moet weerspiegelen.

CPNUE

Op 09 april 2011, te Madrid (Spanje)

werd uiteindelijk de oprichtingsakte ondertekend van de Europese Vereniging, en dit onder de vorm van een VZW, met als benaming:

Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne (in het Nederlands: Confederatie van het Personeel van de Notariaten van de Europese Unie); waarvan de akte en de statuten werden voorbereid en opgemaakt door onze nationale secretaris.

De stichtende leden zijn de personeelsverenigingen van het personeel van volgende landen:

België, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

1

De ondertekeningsceremonie werd voorafgegaan door een ontvangst in het Parlement van Spanje (Congres van Afgevaardigden), door de voorzitter van het Gerechtelijk Comité, de heer Cuesta Alvaro Martinez. In zijn toespraak stimuleerde hij de deelnemers om verder te gaan op het ingeslagen pad in het notariaat, zijnde de weg van de preventieve juridische zekerheid die het notariaat over de ganse wereld moet bieden aan de burgers.

2

De CPNUE richt zich, vanuit het notariaat, voor meer dan 200.000 notariële medewerkers in Europa die allen een dienstverlenende roeping hebben, op het verbeteren van de vorming op Europees niveau, en wij zijn van mening dat de notariële instelling in zijn totaliteit wordt versterkt als de werknemers in het notariaat, in elk opzicht en op elk niveau, goed zijn voorbereid en opgeleid.

3

Daarnaast zal door de CPNUE de nadruk gelegd worden op arbeidskwesties, die een rechtstreekse invloed hebben op werknemers en zal zij streven naar een vlotte communicatie met de instellingen van de Europese Notarissen, met de Internationale Unie van het Latijns-notariaat, maar ook met de andere instanties en instellingen van de Europese Unie.

Dit is dan ook een reden waarom de Confederatie werd opgericht naar Belgisch recht, en zijn hoofdkwartier werd gevestigd in Brussel.

Eén van de te realiseren doelstellingen, is het veroveren van onze plaats in de “professionele wereld”. Dit kunnen wij vooral bekomen door in de eerste plaats te ijveren naar eenheid en solidariteit van alle werknemers in Europa en deze te behouden.

Onze doelstelling is duidelijk: het verenigen en ondersteunen van al onze collega’s in Europa.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van dat doel; zodat iedereen begrijpt waar deze confederatie voor staat, en deze herkent en erkent, en dat zij via deze weg hun verwachtingen, hun verlangens, en hun eigen doelen kunnen kenbaar en openbaar maken.

Alle collega’s moeten snel beseffen dat onverschilligheid, fragmentatie, en het passief blijven, in deze steeds sneller veranderende wereld, gelijk staat met overgave en ons rechtstreeks voert naar een pad van no return. En die kunnen, mogen, en zullen wij ook nooit toestaan.
We zullen vechten met al onze kracht en onze idealen, dat dit niet gebeurt.

Samen op weg

De CPNUE is thans ook bezig met de creatie van de infrastructuur die nodig is om, via de respectieve nationale kanalen, tijdig en op regelmatige basis, accurate informatie te bezorgen aan alle medewerkers van de Europese Notarissen, en dit in de volle overtuiging dat we samen en in samenwerking met de leiders van het Latijns-Notariaat, de instelling van het notariaat kunnen verbeteren en versterken.

In de annalen van onze geschiedenis zal de datum van 09 april 2011, worden opgenomen in hoofdletters. De datum waarop een groep van Europese partners, de geboorte van de Europese Confederatie van notariële medewerkers heeft gerealiseerd.

Wat is er ondertussen allemaal gebeurd in Europa

Iedereen zou moeten weten dat het voortbestaan van ons Latijns Notariaat in zijn huidige vorm bedreigd is.

Vanuit de Europese Commissie wordt steeds op de verschillende lidstaten druk gezet om in alle sectoren de vrije concurrentie toe laten. En dit niet alleen op nationaal vlak, maar binnen de volledige E.U. Daardoor zouden de tarieven in hun huidige vorm moeten opgeheven worden, en zou de vrije concurrentie moeten spelen, en zou de vestigingswet ook moeten afgeschaft worden, zodat er een vrije vestiging zou zijn voor iedereen die aan de nodige voorwaarden voldoet.

De Europese Commissie maakt zich sterk dat dit voor, meer notarissen, en voor meer werkgelegenheid zou zorgen. Wij hebben ondertussen gemerkt wat dit heeft opgebracht in Nederland en Italië.

In Nederland zijn er ondertussen ongeveer 10% minder notarissen dan voor de hervorming, en meer dan 1/3e minder personeel. Minder notarissen omdat er heel wat kantoren de boeken hebben moeten neerleggen, en tengevolge van de minder inkomsten uiteraard een golf van afdankingen. Daarenboven staan heel wat notarissen in Nederland onder financieel toezicht, omdat ze de zaak niet rond draaien.

In Italië is de situatie nog veel erger. Mede door de financiële crisis, en met daarbovenop de hervorming van het notariaat, is in Italiê het personeelsbestand geslonken van ongeveer 70.000 naar minder dan 30.000. Daarenboven wenst men in Italië nog een 2e golf van hervormingen door te voeren, waarbij sommige onroerend-goed transacties ook door advocaten e.a. zouden kunnen opgemaakt worden (Transacties tot 100.000 €). Dit zou nog eens een verlies van 2/3e van het personeelsbestand kunnen betekenen.

Daarom is het bestaan van CPNUE zo belangrijk.

CPNUE legt waar mogelijk contacten met de Europese instanties, en dit zo mogelijk in samenwerking met CNUE. Daarvoor komt zij 3 tot 4 maal per jaar in bestuur samen, en intussentijd worden er ook vergaderingen gehouden met CNUE e.a.

Een tweede belangrijk luik naar de toekomst toe is het sociale luik van onze medewerkers. Dit kan en mag niet uit het oog verloren worden. Daarvoor werd contact gelegd Uni Europa, zijnde een overkoepelend orgaan die in de toekomst bijstand kan bieden in een Europees sociaal overleg.

Wij hopen dat iedere notariële medewerker hiervan het belang inziet, en met ons samen wil werken, om het voortbestaan van het Latijns Notariaat, en de jobs van meer dan 160.000 medewerkers in Europa wil veilig stellen.

 

RASSCHAERT LUDWIG
Ondervoorzitter en Algemeen Secretaris CPNUE