Werking en wie heeft er baat bij?

Het nationaal Bestuursorgaan verenigt de verschillende bestuurders van de plaatselijke afdelingen. Ideaal gezien is er één afdeling en één bestuurder per provincie evenals voor Brussel-Hoofdstad. De taak van het Bestuursorgaan is dus essentieel het coördineren. Het Bestuursorgaan houdt voeling met alle leden over het hele land via de verslagen van de plaatselijke bestuurders.

Elke plaatselijke afdeling heeft ook haar eigen activiteiten. Zij organiseert o.a. vergaderingen, voordrachten of studiekringen, waarbij alle leden elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen, van gedachten wisselen, raad vragen en informatie met betrekking tot het sociaal statuut verkrijgen. Elke afdeling heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en kan ook afgevaardigden kiezen met een bijzondere opdracht. Elke afdeling kiest een bestuurder die een nationaal mandaat krijgt en zijn afdeling vertegenwoordigt op het Bestuursorgaan.

Tenslotte, kiest het Bestuursorgaan onder zijn leden een uitvoerend orgaan, gelast met het dagelijks bestuur (in het Frans “le Bureau”), waarvan meer bepaald de nationale voorzitter, secretaris en penningmeester deel van uitmaken. Onze vereniging, door het Dagelijks Bestuur, is de enige enige gesprekspartner van de bedienden bij de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Aangezien zij geen vakbond is, kan zij niet rechtstreeks aanspraak maken om de notarisbedienden te vertegenwoordigen in de paritaire commissie en bij andere paritaire samengestelde groepen. Zij slaagt er niettemin in, of door vertegenwoordigers af te vaardigen die ook een mandaat als vakbondslid hebben, of door aan werkgroepen deel te nemen die het overleg en de onderhandeling met de notarissen, die door de Federatie zijn afgevaardigd.

De vereniging is er voor alle notarisbedienden, ongeacht hun functie op het kantoor. Zij verdedigt ieders belang, dus ook dat van de licentiaten in het notariaat, op voorwaarde dat zij een bediendestatuut hebben. Zij is er ook voor de gepensioneerden aangezien zij de sociale voordelen beheert en onderhandelt, die deze genieten of kunnen behouden (aanvullend pensioen …). Door de volgehouden inspanningen van deze vertegenwoordigers, werd er reeds prachtig werk geleverd, waarvoor onze dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet!

Onze huidige voordelen zijn o.a.:

 • Jaarlijks 3 extra CAO-vakantiedagen;
 • De anciënniteitsvakantiedagen (1 bijkomende vakantiedag per 5 jaar anciënniteit);
 • De automatische indexering van de lonen (3x per jaar);
 • De indexeerbare recurrente premie van 150 € per jaar (in augustus);
 • Aanvullend Pensioen en Groepsverzekering;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Verzekering tegen loonverlies ingeval van langdurige ziekte;
 • Het voor u zo voordelig mogelijk invullen van de loonmarge:
 • De aanvullende vergoeding bij arbeidsduurvermindering voor 50-Plussers;
 • Het halftijds en voltijds conventioneel brugpensioen;
 • De tussenkomst bij kinderopvang;
 • De ecocheques;

Alle notarisbedienden zouden het belang moeten begrijpen van een zo groot mogelijk ledenbestand.

Als Vereniging, wensen wij dat de notarisbedienden meer onderlinge solidariteit betonen. Hoe groter ons ledenbestand, des te groter de invloed van onze bestuurders in de verschillende commissies en des te representatiever wij zijn. Wij maken dan meer kans om gehoord te worden om ons sociaal statuut te verbeteren.

De jaarlijkse bijdrage van 50 € is gering in het licht van de bovenvermelde voordelen waarvoor zoveel mensen zich hebben ingezet.