Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ  

Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique

NL FR De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ twitter De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ facebook

Leden log-in

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord
 
U bent hier : Werking

Werking en Wie heeft er baat bij?

Het nationaal Directiecomité verenigt de verschillende bestuurders van de plaatselijke afdelingen. Ideaal gezien is er één afdeling en één bestuurder per provincie evenals voor Brussel-Hoofdstad. De taak van het Directiecomité is dus essentieel het coördineren. Het Directiecomité houdt voeling met alle leden over het hele land via de verslagen van de plaatselijke bestuurders.

Elke plaatselijke afdeling heeft ook haar eigen activiteiten. Zij organiseert o.a. vergaderingen, voordrachten of studiekringen, waarbij alle leden elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen, van gedachten wisselen, raad vragen en informatie met betrekking tot het sociaal statuut verkrijgen. Elke afdeling heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en kan ook afgevaardigden kiezen met een bijzondere opdracht. Elke afdeling kiest een bestuurder die een nationaal mandaat krijgt en zijn afdeling vertegenwoordigt op het Directiecomité.

Tenslotte, kiest het directiecomité onder zijn leden een uitvoerend orgaan, gelast met het dagelijks bestuur (in het Frans “le Bureau”), waarvan meer bepaald de nationale voorzitter, secretaris en penningmeester deel van uitmaken. Onze vereniging, vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur, is de enige rechtstreekse gesprekspartner van de bedienden bij de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Aangezien zij geen vakbond is, kan zij niet rechtstreeks aanspraak maken om de notarisbedienden te vertegenwoordigen op de paritaire commissie en andere paritair samengestelde groepen. Zij slaagt er niettemin in, hetzij door vertegenwoordigers af te vaardigen die eveneens een mandaat als vakbondslid hebben, hetzij door aan werkgroepen deel te nemen die het overleg en de onderhandeling met de notarissen, die door de Federatie zijn afgevaardigd, voorbereiden.

De vereniging is er voor alle notarisbedienden, ongeacht hun functie op het kantoor. Zij verdedigt ieders belang, dus ook dat van de licentiaten in het notariaat, op voorwaarde dat zij een bediendestatuut hebben. Zij is er ook voor de gepensioneerden aangezien zij de sociale voordelen beheert en onderhandelt, die deze genieten of kunnen behouden (aanvullend pensioen …). Door de volgehouden inspanningen van deze vertegenwoordigers, werd er reeds prachtig werk geleverd, waarvoor onze dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet !

Onze huidige voordelen zijn o.a.:

- Jaarlijks 3 extra CAO-vakantiedagen;

- De anciënniteitsvakantiedagen (1 bijkomende vakantiedag per 5 jaar anciënniteit);

- De automatische indexering van de lonen (3x per jaar);

- De indexeerbare recurrente premie van 150 € per jaar (in augustus);

- Aanvullend Pensioen en Groepsverzekering;

- Hospitalisatieverzekering;

- Verzekering tegen loonverlies ingeval van langdurige ziekte;

- Het voor u zo voordelig mogelijk invullen van de loonmarge:

- De aanvullende vergoeding bij arbeidsduurvermindering voor 50-Plussers;

- Het halftijds en voltijds conventioneel brugpensioen;

- De tussenkomst bij kinderopvang;

- De ecocheques;

Alle notarisbedienden zouden het belang moeten begrijpen van een zo groot mogelijk ledenbestand.

Als Vereniging, wensen wij dat de notarisbedienden meer onderlinge solidariteit betonen. Hoe groter ons ledenbestand, des te groter de invloed van onze bestuurders in de verschillende commissies en des te representatiever wij zijn. Wij maken dan meer kans om gehoord te worden om ons sociaal statuut te verbeteren.

De jaarlijkse bijdrage van 45 € is gering in het licht van de bovenvermelde voordelen waarvoor zoveel mensen zich hebben ingezet.

Share
21/12/2020  Beste wensen voor 2021
05/04/2020  Coronavirus - technische werkloosheid ?
01/01/2020  BRUGDAGEN 2020-2021-2022
Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽKoninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique