Privacyverklaring

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België, gevestigd aan 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De vereniging “Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679).

Contactgegevens:
http://www.notarisklerken-basoche.be 1000 Brussel +32 478 25 48 22.

Hubert Janssens is de functionaris gegevensbescherming van de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België. Hij is te bereiken via: hubert.janssens12@gmail.com.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hubert.janssens12@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen
– Deelname aan de activiteiten van onze vzw.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het nemen van foto’s en filmbeelden tijdens evenementen en activiteiten van leden en personen die belangstelling tonen, beperkt zich tot sfeerbeelden of niet-gerichte beelden waarvoor geen toestemming is vereist volgens de privacy-wetgeving. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor een reportage en/of voor publicatie op onze website.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België) tussen zit. De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België gebruikt computerprogramma’s of -systemen: om de notarissen en hun medewerkers in te lichten inzake voorziene opleidingen, nieuwe wetgeving  en sociale wetgeving die betrekking hebben over notariële materies .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

· Verbonden organisaties die deel uitmaken van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel, …)
· Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, sociale zekerheidsinstanties, …)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…) Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

· Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis dienen te nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
· We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
· Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
· Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
· We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
· Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
· Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
· Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hubert.janssens12@gmail.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hubert.janssens12@gmail.com identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel agd-gda@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

De Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van België, kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.